Isiphakamiso Se-PEN Kwinkululeko Yezokuxhumana Ezidijithali

09 May 2013

Declaration on Digital Freedom (Zulu)

1. Bonke abantu banelungelo lokusho abafisa ukukusho ngokusebenzisa ezokuxhumana ezidijithali ngaphandle kokwesaba ukuthi bazojeziswa noma bahlukunyezwe ngalokho.

a. Abantu abasebenzisa ezokuxhumana ezidijithali bathokozela ukuvikelwa kwenkululeko egcwele nokuyinkululeko yokusho lokho abafisa ukukusho ngaphansi kwemithetho yamazwe omhlaba kanye nezimiso ezithile ezifanele.

b. Ohulumeni akufanele bahluphe abantu abathile noma bajezise abathile abadlulisa ulwazi, imibono noma imiqondo ethile besebenzisa ezokuxhumana ezidijithali.

c. Ohulumeni kufanele bakhuthalele ukuvikela ilungelo lomuntu ukuthi asho lokho afisa ukukusho kwezokuxhumana ezidijithali ngokuthi bashaye babuye basebenzise imithetho eqinile kanye nezimiso ezifanele.

2. Bonke abantu banelungelo lokufuna kanye nokuthola ulwazi besebenzisa ezokuxhumana ezidijithali.

a. Ohulumeni akufanele bajezise, basole (banqinde) noma balawule ngokungafanele lokho okuqukethwe ezokuxhumana ezidijithali, kuhlanganisa nalokho okuqukethwe yimithombo yangaphakathi kuleli kanye neyamazwe omhlaba.

b. Ezimweni ezehlukile kakhulu kuphela, noma yikuphi ukunqindwa kwalokho okuqukethwe ezokuxhumana ezidijithali kufanele kuhambisane nemithetho yamazwe omhlaba kanye nezimo ezilawula imikhawulo yelungelo lokuthi umuntu asho akufisayo, okufana nokuphehla udweshu.

c. Ohulumeni akufanele ukuthi bavimbele abantu noma banqinde abantu ukuthi basebenzise ezokuxhumana ezidijithali, ngisho nangesikhathi lapho kunezibhelu khona noma kunesimo esimanzonzo. Ukulawula ukuthi ubani ofinyelela kwezokuxhumana ezidijithali, ikahulukazi kuwonkewonke, kuyindlela ecace bha yokucindezela ilungelo lomuntu lokusho afisa ukukusho.

d. Ohulumeni kumele bakhulise futhi bakhuthaze ukufinyelela okugcwele kwabo bonke abantu kwezokuxhumana ezidijithali.

3. Bonke abantu banelungelo lokukhululeka ngokuthi bangacathanyelwa uhulumeni esbenzisa ezokuxhumana ezidijithali.

a. Ukucathanyelwa, noma ngabe kwenziwa azi lowo ocathanyelwayo noma engabe akazi kodwa okukhulu ukuthi, ukucathanyelwa noma ukulandelwa kufaka uhlevane ngoba umuntu uvele acabange ngokushushiswa kanye nokwesaba ukuthi angahle ajeziswe ngalokho. Uma umuntu esazi ukuthi uyacathanyelwa/uyalandelwa, lokho kwenza ukuthi umuntu ajike azinqinde yena uqobo, lokho-ke sekulimaza ilungelo lokuthi umuntu asho lokho afisa ukukusho.

b. Njengomthetho ovamile, ohulumeni akufanele bafune ukuthola ukuthi kwenzakalani ekuxhumaneni kwabantu bangasese, noma balandelele umuntu ngamunye ukuthi uzisebenzisa kanjani ezokuxhumana ezidijithali, banyonyobele abantu abathile ukuthi bahamba kuphi ngokusebenzisa ezokuxhumana ezidijithali, bashintshe izinkulumo zabathile, noma ngokujwayelekile bacothomele abathile.

c. Uma kwenzeka ohulumeni becothomela abantu – nokho ezimweni ezehlukile impela futhi lokho kwenziwa ngokumthetho osemthethweni noma kwenziwa ucwaningo lukazwelonke lwezokuphepha – noma yikuphi ukucothonyelwa komuntu kanye nokulandelelwa ukuxhumana kwakhe nabanye kusetshenziswa ezokuxhumana ezidijithali kufanele kuhambisane nezinhlelo ezifanele zamazwe omhlaba ngakwezomthetho futhi kuhambisane nanezimiso ezihambisana nokusesha okusemthethweni, njengokuthola incwadi yenkantolo egunyaza abomthetho ukuthi baseshe indawo ethile.

d. Ilungelo eligcwele lenkululeko yokuthi umuntu asho lokho afisa ukukusho lifaka phakathi ilungelo lokuthi umuntu lowo abe nendawo yakhe yangasese; kanti yonke imithetho ekhona yamazwe omhlaba kanye nezimiso zokuthi umuntu akwazi ukwenza izinto zakhe ngasese kuyasebenza kwezokuxhumana ezidijithali, kanti kungenzeka kudingeke imithetho emisha kuhlanganisa nokuvikeleka.

e. Ukubutha kanye nokuwola idatha kwenziwa nguhulumeni, kuhlanganisa nolunye ulwazi aluthathayo nolungabe lugaywe ezokuxhmana ezidijithali, kuhlanganisa nokupeketula idatha, kufanele kuhambisane nemithetho yamazwe omhlaba kanye nezimiso zokuthi umuntu akwazi ukwenza izinto zakhe ngasese, nezifana nokuthi ukuwolwa kwedatha leyo kufanele kube nesikhathi esithile esibekiwe, kuhambisane nokufunwaywo, futhi kuhlinzeke ngesaziso esifanele kubantu abathintekayo kulokho.

4. Imikhakha ezimele, kanye nezinkampani zetheknoloji ikakhulukazi, banesibopho sokuvumela ukukhuluma ngokukhululeka kanye namalungelo oluntu.

a. Imigomo ebalulwe kulesi siphakamiso isebenza ngokulinganayo kwizimboni yemikhakha ezimele.

b. Izinkampani kufanele zihloniphe amalungelo oluntu, kuhlanganisa nelungelo lokusho lokho umuntu afisa ukukusho, futhi kufanele ziqhubeke nalawa malungelo ngisho noma ngabe imithetho kazwelonke neziqeshana zemithetho akubavikeleli.

c. Izinkampani zetheknoloji zinomsebenzi wokuhlela ukuthi imikhiqizo yazo, izinsizakalo zazo kanye nezinqubomgomo kuwathinta kanjani amalungelo oluntu emazweni lapho zihlose ukusebenzela khona. Uma kungenzeka kube nokungahloniswa kwamalungelo oluntu noma uma lokho kungahlonishwa kungenzeka kuncikane nokusebenzisa kwemikhiqizo noma kwezinsizakalo, izinkampani kumele zibuyekeze noma zihoxise izinhlelo zazo ezizihlelayo ukuze zihloniphe amalungelo oluntu.

d. Izinkampani zetheknoloji kufanele zifake ilungelo lokuthi umuntu asho afisa ukukusho libe yingxenye yokusebenza kwazo okusemqoka, singalinganisa njengezimo zokuklanywa kwemikhiqizo ukuze ibe nokuvikeleka kwelungelo lomuntu siqu sakhe ngaphakathi.

e. Uma ukusebenza kwalezi zinkampani kutholakale ukuthi kube nokungahlonishwa ilungelo lokuthi umuntu asho afisa ukukusho, izinkampani zetheknolojo kumele zihlinzeke ngesinxephezelo kulabo bantu amalungelo abo asuke engahlonishwanga, ngisho noma ngabe ohulumeni abaqondene nalokho bona bengahlinzeki ngamakhambi ezimweni ezifuze lezi.

I-PEN American center yasungulwa ngonyaka ka 1922, kanti ilwela amalungelo okusho lokho umuntu afisa ukukusho noma ngabe yikuphi lapho yesatshiswa khona futhi ikhuthaza ukwabelana ngemibhalo kanye namasiko amazwe omhlaba. Ukuthola kabanzi, yivakashele ekhasini elithi: www.pen.org

Share