iManifesto yeGirona yamaLungelo wamaLimi – isiNdebele

13 May 2011

I-PEN International iletha ndawonye abatloli bephasi.

Eminyakeni elitjhumi nahlanu eyadlulako kwathonywa ukwenziwa tjhatjhalazi isiMemezelo sePhasi loke samaLungelo wamaLimi emphakathini weBarcelona senziwa liKomidi lamaLungelo weLimi nokuTjhugulula le-PEN International.

IKomidi yona leya ibuthene namhlanjesi eGirona imemezela iManifesto yeenkambisolawulo ezilitjhumi eziphakathi zesiMemezelo sePhasi loke.

1. Ukwahluka ngamalimi sisipho sephasi ngalokho kufanele kuhlonitjhwe begodu kuvikelwe.

2. Ukuhlonipha amalimi woke namasiko kuyindlela esisekelo esisa ekwakheni nekubulungeni ubujamo bekulumo kanye nokuthula ephasini.

3. Abantu ngabanye bafunda ukukhuluma emphakathini okuyindlela ebanikela ipilo, ilimi, isiko nokuvela bona babobani.

4. Amalimi ahlukahlukeneko neendlela ezahlukahlukeneko zokukhuluma akusizo iindlela zokuthintana kwaphela; ziyiindlela godu zokukhula komuntu begodu kwakhiwa namasiko.

5. Woke umphakathi wamalimi unelungelo lokobana ilimi lawo lisetjenziswe njengelimi elisemthethweni esifundeni salo.

6. Ilimi elikhulunywa esikolweni kufanele lingezelele elimini elidumileko elikhulunywa mphakathi wamalimi waleso sifunda

7. Kuyadingakala bona izakhamizi zibe nelwazi elinabileko lamalimi ahlukahlukeneko ngombana lokho kuletha izwelo nokuvuleka engqondweni begodu kuletha ilwazi elidephileko elimayelana nelimi lomuntu ngamunye.

8. Ukutjhugulula amagama wokutloliweko khulukhulu umsebenzi omkhulu wamasiko ahlukahlukeneko, kuletha ukuqakatheka okukhulu kokuzwisisa nokuhloniphana hlangana nabantu.

9. Iimbikiindaba ziimpikara ezihle zokwenza bona ukwahlukahlukana ngamalimi kusebenze begodu zikhuphule idumo lawo amalimi.

10. Ilungelo lokusebenzisa nokuvikela ilimi kufanele liqalelelwe ziinTjhaba eziBumbeneko njengamalungelo aqakathekileko wabantu.

IKomidi ye-PEN International yokuTjhugulula namaLungelo wabaNtu

EGirona, 13 zakaMrhayili 2011

Share