Tag: Girona Manifesto


Mshicilelo Wase-Girona Wemalungelo Elulwimi – Siswati

I-PEN International ihlanganisa babhali bemhlaba wonkhe. Eminyakeni lelishumi nesihlanu leyendlulile, Simemetelo Sawonkhewonkhe Lesimayelana Nemalungelo Elulwimi sentiwa kwekucala Likomidi le-PEN International Translation and Linguistic Rights. Namuhla, leloKomidi, lihlangene e-Girona, limemetela imitsetfo lesisekelo lelishumi yeMshicilelo Wesimemetelo Sawonkhewonkhe. 1. Kuhlukana ngetilwimi kuligugu lemhlaba...

Read More
Page 2 of 3123