Tag: Digital Freedom


Isibhengezo Senkululeko Yenkcazelo SePEN

Declaration on Digital Freedom (Xhosa) 1. Bonke abantu banelungelo lokuthetha ngokukhululekileyo besebenzisa amajelo enkcazelo (digital media) ngaphandle koloyiko lwempindezelo okanye ukutshutshiswa. a. Abantu abasebenzisa amajelo enkcazelo inkululeko yabo epheleleyo yokuthetha ikhuselekile ngaphantsi kwemithetho nemigaqo yamazwe ngamazwe. b. Oorhulumente abafanelanga batshutshise...

Read More