Manifesito ya Girona ya Nga Pfanelo dza Luambo – Tshivenda

13 May 2011

PEN International i ṱanganya vhaṅwali vha ḽifhasi.

Miṅwahani ya fumiṱhanu yo fhiraho Nḓivhadzo ya Ḽifhasi ya nga Pfanelo dza Luambo yo ḓivhadzwa lushaka lwa u tou thoma ngei Barcelona nga Komiti ya Vhupinduleli na Pfanelo dza Luambo ya PEN International.

Ṋamusi, Komiti yeneyo, yo kuvhangana Girona, i ḓivhadza Manifesito ya milayo mihulwane ya fumi ya Nḓivhadzo ya Ḽifhasi.

1. Phambano vhukati ha nyambo ndi vhufa ha ḽifhasi vhune ha fanela u dzhielwa nzhele nahone ha tsireledziwa.

2. U ṱhonifhiwa ha nyambo na mvelele dzoṱhe ndi zwa ndeme kha maitele a u vhumba na u londola nyambedzano na mulalo ḽifhasini.

3. Vhathu vhoṱhe vha guda u amba tshivhindini tsha tshitshavha tshine tsha vha ṋea vhutshilo, luambo, mvelele na vhuvha.

4. Nyambo dzo fhambanaho na nḓila dzo fhambanaho dza u amba a zwi tou vha dzone nḓila dza u davhidzana fhedzi; zwi do vha hafhu zwa vha vhupo vhune vhathu vha aluwa hone nahone hune mvelele dza vhumbiwa hone.

5. Tshitshavha tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha shumisa luambo luṅwe na luṅwe tshi na pfanelo ya uri luambo lwatsho lu shumisiwe sa lwa tshiofisi vhuponi hune tsha wanala hone.

6. U shumisiwa ha luambo tshikoloni hu fanela u shela mulenzhe kha tshiimo tsha luambo lune lwa ambiwa nga tshitshavha tshine tsha wanala vhuponi honoho.

7. Zwi nga vha zwavhuḓi arali vhadzulapo vha tshi nga vha na nḓivho nga u angaredza ya nyambo dzo fhambanaho, ngauri zwi thusa kha u pfesesana na u ṱanḓavhudza kuhumbulele, zwa dovha zwa shela mulenzhe kha nḓivho yo goḓombelaho ya luambo lwa ḓamuni lwa muthu ene muṋe.

8. U pindulelwa ha maṅwalo, nga maanḓa mishumo yavhuḓi ya mvelele dzo fhambanaho, zwi sumbedza tshiteṅwa tsha ndeme vhukuma kha maitele a vhuṱhogwa a u pfesesana zwavhuḓi na u ṱhonifhana vhukati ha vhathu.

9. Nyanḓadzamafhungo ndi dzomo ḽa khwiṋe kha u ita uri phambano vhukati ha nyambo i shume na u khwinisa tshiimo tshayo.

10. Pfanelo ya u shumisa na u tsireledza luambo lwa muthu i fanela u dzhielwa nzhele nga vha United Nations sa iṅwe ya pfanelo dza vhathu dza ndeme.

Komiti ya Vhupinduleli na Pfanelo dza Luambo ya PEN International

Girona, 13 Shundunthule 2011

Share