Manifesto wa Girona wa Ditokelo tša Polelo – Sipedi

13 May 2011

Mokgatlo wa PEN wa Boditšhabatšhaba o kopantšha bangwadi ba lefase.

Mengwaga e lesomehlano ya go feta, Tsebišo ya Lefase ya Ditokelo tša Polelo e tsebišitšwe phatlalatša kua Barcelona ke Komiti ya Ditokelo tša Polelo le Bofetoledi tša Mokgatlo wa PEN wa Boditšhatšhaba.

Lehono, komiti ye ya maloba, e kgobokane Girona go tsebiša dikokwane tša manifeseto tša motheo tše lesome tša Tsebišo ya Lefase.

1. Phapano ya dipolelo ke bohwa bja lefase bjoo bo swanetšego go hlompšha le go šireletšwa.

2. Tlhompho ya ditšo le dipolelo ka moka ke motheo tshepetšong ya go aga le go tiiša poledišano le khutšo mo lefaseng.

3. Batho ka o tee ka o tee ka moka ba ithuta go bolela ka gare ga setšhaba seo se ba fago bophelo, leleme, setšo le boitšhupo.

4. Dipolelo tša go fapana le mekgwa ya go fapana ya go bolela ga se tšona mekgwa ya poledišano di le tee; di gona le ka gare ga tikologo yeo batho ba golelago ka gare ga yona ebile ke fao ditšo di agwago.

5. Setšhaba sa polelo e nngwe le enngwe se na le tokelo ya gore leleme la sona le šomišwe bjalo ka leleme la semmušo mo tikologong ya sona.

6. Polelo ya thuto ka dikolong e swanetše go tšea karolo maemong a leleme leo le bolelwago ke setšhaba seo se bolelago leleme la tikologo.

7. Go a nyakega gore badudi ba be le tsebo ya kakaretšo ya dipolelo tša go fapana, gobane e thekga kwelobohloko le bolokologi, le go tšea karolo tsebong ya go tsenelela ya polelo ya gago ka noši.

8. Phetolelo ya dingwalo, kudu dingwalo tša maemo a godimo ya ditšo tša go fapana, e emela karolo sa bohlokwa kudu tshepetšong ya maleba ya kwešišo le tlhompho tše di kgolo gare ga batho.

9. Bophatlalatši bja ditaba ke mokgwa wa go dira gore phapano ya dipolelo e šome le go lwela go oketša maemo a yona ka tlhokomelo.

10. Tokelo ya go šomiša le go šireletša polelo ya gago ka noši e swanetše go dumelelwa ke Ditšhaba Kopano bjalo ka e nngwe ya ditokelo tša botho tša motheo.

Komiti ya Ditokelo tša Polelo le Bofetoledi ya Mokgatlo wa PEN wa Boditšhabatšhaba

Girona, 13 Mei 2011

Share