Isibhengezo Senkululeko Yenkcazelo SePEN

09 May 2013

Declaration on Digital Freedom (Xhosa)

1. Bonke abantu banelungelo lokuthetha ngokukhululekileyo besebenzisa amajelo enkcazelo (digital media) ngaphandle koloyiko lwempindezelo okanye ukutshutshiswa.

a. Abantu abasebenzisa amajelo enkcazelo inkululeko yabo epheleleyo yokuthetha ikhuselekile ngaphantsi kwemithetho nemigaqo yamazwe ngamazwe.

b. Oorhulumente abafanelanga batshutshise okanye baziphindezelele kubantu abagqithisa inkcazelo, izimvo, okanye iingcamango zabo besebenzisa amajelo enkcazelo.

c. Oorhulumente bafanele babhinq’ omfutshane ekukhuseleni inkululeko yokuthetha kumajelo enkcazelo ngokumisela nangokunyanzelisa imithetho nemigaqo efanelekileyo.

2. Bonke abantu banelungelo lokufuna nokufumana inkcazelo kumajelo enkcazelo.

a. Oorhulumente abafanelanga bayibeke esweni, bayibekele imiqathango, okanye balawule into ebhalwa kumajelo enkcazelo, kuquka umbandela ovela kwimithombo yasekuhlaleni okanye eyamanye amazwe.

b. Kwiimeko ezikhethekileyo, nayiphi na imiqathango ebekelwe okubhalwa kumajelo enkcazelo ifanele ibambelele kwimithetho nemigaqo yamazwe ngamazwe elawula imiqathango yenkululeko yokuthetha, njengaleyo ixhokonxa ugonyamelo.

c. Oorhulumente abafanelanga bayivale okanye babekel’ imiqathango ukusetyenziswa kwamajelo enkcazelo, kwanangamaxesha ezidubedube nakaxakeka. Ukulawula indlela yokufikelela kumajelo enkcazelo, ingakumbi kwinto yonke, kukwaphulwa kwelungelo lenkululeko yokuthetha.

d. Oorhulumente bafanele bakhuthaze ukufikeleleka ngokupheleleyo kwamajelo enkcazelo.

3. Bonke abantu bafanele bakhululeke ekubekwen’ esweni kwamajelo enkcazelo ngurhulumente.

a. Ukubekw’ esweni, nokuba kuyaziwa okanye akwaziwa ngulowo kujoliswe kuye, kuthibaza intetho ngokubeka unobangela wokutshutshiswa nokoyika impindezelo. Xa kusaziwa, ukubekw’ esweni kudala ukuzibekela imiqathango nto leyo eyingozi ngakumbi kwinkululeko yokuthetha.

b. Njengomgaqo jikelele, oorhulumente abafanelanga bafune imbalelwano yamajelo enkcazelo phakathi kwabantu nje, bengafanelanga nokubek’ esweni indlela abantu abawasebenzisa amajelo enkcazelo, basebenzise amajelo enkcazelo ukujonga ukuba baya phi naphi na abantu, batshintshe okuthethwa ngabantu, okanye babek’ esweni abantu jikelele.

c. Xa oorhulumente bebek’ esweni—kwiimeko ezikhethekileyo nangokunxibelelene nophando olusemthethweni lokunyanzeliswa komthetho okanye ukhuseleko lwelizwe—nakuphi na ukubekw’ esweni kwabantu nokubek’ esweni kwembalelwano ngamajelo enkcazelo kufanele kuvisisane nemithetho nemigaqo efanelekileyo yamazwe ngamazwe esebenza kuphando olusemthethweni, njengokufumana isigunyaziso ngomyalelo wenkundla.

d. Inkululeko engangxengwanga yokuthetha ibandakanya ilungelo lokuba neemfihlo; yonke imithetho nemigaqo yamazwe ngamazwe yokuba neemfihlo isebenza kumajelo enkcazelo, yaye kusenokufuneka imithetho nemigaqo kwanokhuseleko olutsha.

e. Ukuqokelela nokugcina kukarhulumente iinkcukacha nenye inkcazelo eveliswa ngamajelo enkcazelo, kuquka ukudimbaza iinkcukacha, kufanele kuvisisane nemithetho nemigaqo yamazwe ngamazwe yokuba neemfihlo, enjengokuthi kufuneka ukugcinwa kweenkcukacha kusikelwe ixesha, kulinganiselwe, kuze kwaziswe abantu abachaphazelekayo ngokufanelekileyo.

4. Icandelo labucala, de kuthi iinkampani zobugcisa, zibotshiwe lilungelo lenkululeko yokuthetha kwanamalungelo abantu.

a. Imigaqo ebekwe kwesi sibhengezo ikwasebenza ngokulinganayo kwicandelo labucala.

b. Iinkampani zifanele zihloniphe amalungelo abantu, kuquka ilungelo lokuthetha, kwaye zifanele ziwakhuthaze la malungelo kwanaxa imithetho nemiyalelo yelizwe elo ingawakhuseli.

c. Iinkampani zobugcisa zinemfanelo yokugqiba ngendlela iimveliso zazo, iinkonzo, kwanemigaqo-nkqubo yazo eya kuthi iwachaphazele ngayo amalungelo abantu kumazwe ezifuna ukushishina kuwo. Ukuba kubonakala ukuba kungenzeka ophulwe la malungelo, okanye xa ukusetyenziswa kwemveliso okanye inkonzo ethile kunokuhlobana noku kwaphulwa, iinkampani zifanele zizilungise okanye zizirhoxise izicwangciso ezindululwayo ngenjongo yokuhlonipha amalungelo abantu.

d. Iinkampani zobugcisa zifanele zimisele imigaqo yenkululeko yokuthetha kwimisebenzi yazo engundoqo, njengasekuyilweni kwemveliso ukukhusela ukuba neemfihlo.

e. Ukuba imisebenzi yazo ifunyaniswe isaphula ilungelo lokuthetha, iinkampani zobugcisa zifanele zikhuphe imbuyekezo kwabo kuthe kophulwa amalungelo abo, kwanaxa oorhulumente kungekho kulungisa bakwenzayo bona.

Njengoko yasekwa ngowe-1922, iPEN American Center ikhusela ilungelo lokuthetha naphi na apho lithi lisongelwe khona, kwaye ikhuthaza ukuncazelana ngoncwadi nenkcubeko yamazwe ngamazwe. Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi, tyelela apha www.pen.org.

Share