SA News


Mshicilelo Wase-Girona Wemalungelo Elulwimi – Siswati

I-PEN International ihlanganisa babhali bemhlaba wonkhe. Eminyakeni lelishumi nesihlanu leyendlulile, Simemetelo Sawonkhewonkhe Lesimayelana Nemalungelo Elulwimi sentiwa kwekucala Likomidi le-PEN International Translation and Linguistic Rights. Namuhla, leloKomidi, lihlangene e-Girona, limemetela imitsetfo lesisekelo lelishumi yeMshicilelo Wesimemetelo Sawonkhewonkhe. 1. Kuhlukana ngetilwimi kuligugu lemhlaba...

Read MoreiManifesto yeGirona yamaLungelo wamaLimi – isiNdebele

I-PEN International iletha ndawonye abatloli bephasi. Eminyakeni elitjhumi nahlanu eyadlulako kwathonywa ukwenziwa tjhatjhalazi isiMemezelo sePhasi loke samaLungelo wamaLimi emphakathini weBarcelona senziwa liKomidi lamaLungelo weLimi nokuTjhugulula le-PEN International. IKomidi yona leya ibuthene namhlanjesi eGirona imemezela iManifesto yeenkambisolawulo ezilitjhumi eziphakathi zesiMemezelo sePhasi...

Read More
Page 51 of 55« First...102030...4950515253...Last »