Policy & Advocacy


eGirona Kupapasho-Nkqubo Ngamalungelo Eelwimi – isiXhosa

I-PEN yamazwe-ngamazwe ihlanganisa ababhali behlabathi. Kwiminyaka elishumi elinesihlanu eyadlulayo, umbutho i-the Universal Declaration of Linguistic Rights okokuqala yaziswa esidlangalaleni eBarcelona yiPEN iKomiti yokuguqulela elwela amalungelo eelwimi ekuthiwa yiPEN International’s Translation and Linguistic Rights Committee. Namhlanje iKomiti ekwanye, ihlanganisana kunye eGirona,...

Read MoreMshicilelo Wase-Girona Wemalungelo Elulwimi – Siswati

I-PEN International ihlanganisa babhali bemhlaba wonkhe. Eminyakeni lelishumi nesihlanu leyendlulile, Simemetelo Sawonkhewonkhe Lesimayelana Nemalungelo Elulwimi sentiwa kwekucala Likomidi le-PEN International Translation and Linguistic Rights. Namuhla, leloKomidi, lihlangene e-Girona, limemetela imitsetfo lesisekelo lelishumi yeMshicilelo Wesimemetelo Sawonkhewonkhe. 1. Kuhlukana ngetilwimi kuligugu lemhlaba...

Read More
Page 58 of 62« First...102030...5657585960...Last »