Boitsebiso ba Girona hodima Ditokelo Puong e Buuwang – Sesotho

13 May 2011

PEN International e kopanya bangodi ba lefatshe.

Dilemong tse leshome le metso e mehlano tse fetileng, Boipolelo ba Lefatshe Lohle ba Ditokelo tsa Puo e Buuwang (Universal Declaration of Linguistic Rights) bo ile ba phatlalatswa le kgetlo la pele Barcelona ke Komiti ya Phetolelo le Ditokelo Puong e Buuwang ya PEN International ( PEN International’s Translation and Linguistic Rights Committee) .

Kajeno, yona Komiti eo, e kopane mmoho Girona, ho tsebahatsa dikateng tsa ditheo tse leshome tsa Boitsebiso ba Boipolelo ba lefatshe Lohle (Manifesto of the Universal Declaration).

1. Phapang puong e buuwang ke lefa la lefatshe le tlamehang ho ba bohlokwa le ho sireletswa.

2. Ho hlomphuwa ha dipuo tsohle le ditso ke motheo wa tshebetso ya ho aha le ho boloka puisano le kgotso lefatsheng.

3. Batho bohle ba ithuta ho bua botebong ba setjhaba se ba fang bophelo, puo, setso le boitsibiso.

4. Dipuo tse fapaneng le ditsela tse fapaneng tsa ho bua ha se yona feela mekgwa ya kgokahanyo; hape ke tsona tikoloho eo batho ba holang ho yona le tse ahang setso.

5. Baahi bafe kapa bafe ba sebaka ba na le tokelo bakeng sa puo ya bona ho sebediswa jwaloka puo ya semmuso sebakeng sa bona.

6. Thuto ya sekolo eo ho rutwang ka yona e tlameha ho ba le seabo bohlokweng ba puo e buuwang ke baahi ba sebaka seo.

7. Ke ntho e labalabellwang hore baahi ba be le tsebo e akaretsang ya dipuo tse fapafapaneng, hobane ho atisa lereko le katoloso ya tsebo, le ho ba le seabo sa kutlwisiso e tebileng puong eo e leng ya bona.

8. Phetolelo ya dingolwa, haholoholo mesebetsi e babatsehang ya ditso tse fapafapaneng , e bontsha ntho e hlokolotsi haholo tshebetsong e hlokahalang ya boholo ba kutlisiso le tlhompho hara batho.

9. Mehlodi ya ditaba e na le monyetla bakeng sa ho etsa phatlalatso ya phapang dipuong tsa baahi ba sebaka hore e sebetse ka bokgoni le ho tsitlallela ka matla ho eketsa monyetla wa yona.

10. Tokelo ya ho sebedisa le ho sireletsa puo ya motho ka mong e lokela ho elellwa ke Matjhaba a Kopaneng jwaloka e nngwe ya ditokelo tsa motheo tsa batho.

Komiti ya Phetolelo le Ditokelo tsa Puo e buuwang ya PEN Iinternational

Girona, 13 Motsheanong 2011

Share