Monthly Archives: May 2011


Izethula zaseGirona Ngamalungelo Okusetshenziswa Kwezilimi – isiZulu

I-PEN International ihlanganisa ndawonye ababhali bamazwe omhlaba. Eminyakeni eyishumi nanhlanu eyedlule, isibophezelo samalungelo okusetshenziswa kwezilimi nesaziwa ngokuthi yi-Universal Declaration of Linguistic Rights sethulwa okokuqala emphakathini edolobheni laseBarcelona sethulwa Yikomidi Lezokuhumusha kanye Namalungelo Okusetshenziswa Kwezilimi ngaphansi kwe-PEN International. Namhlanje-ke futhi, lelo...

Read MoreeGirona Kupapasho-Nkqubo Ngamalungelo Eelwimi – isiXhosa

I-PEN yamazwe-ngamazwe ihlanganisa ababhali behlabathi. Kwiminyaka elishumi elinesihlanu eyadlulayo, umbutho i-the Universal Declaration of Linguistic Rights okokuqala yaziswa esidlangalaleni eBarcelona yiPEN iKomiti yokuguqulela elwela amalungelo eelwimi ekuthiwa yiPEN International’s Translation and Linguistic Rights Committee. Namhlanje iKomiti ekwanye, ihlanganisana kunye eGirona,...

Read More
Page 1 of 41234